Minsdrisch Lied

Lied: In Minsdäř bai Dibbôäřsch

Refrain:

In Minsdäř bai Dibbôäřsch, doo sôjj mäř dêhôôm,
doo kennd mäř di Laid, unn di Laid kennê ôôm.
Dê fiild mäř sisch wohl, unn wôss will mäř dônn mäjj?
Mäř muss doo nidd äjjêndwôu ônnäřscht heegäjj.
Bai uns issês rischdisch gêmiidlisch unn schäjj!

1. Mäř griisd sisch midd „Guuäřê!“ unn „Ai, guuäřê, wii?“.
Dess Guuäřê bassd briimaa schunn môjjênns, gons frii,
aach middôôchs unn oowêns, bamm Kummê, bamm Gäjj,
egaal, wiffêl Uuäř – och, wi braggdisch unn schäjj!

2. Di veelê Vê-ôjnê - doo gäjj mäř gääřn hee,
di Wäřddschaffd, dê Schdômmdisch sôjj glaisch in dê Nee.
Mäř siddsd lông baim Doggdäř, driffd Laid baim Frisseeäř,
sêgôôäř uffêm Käřschôuf, dess iss gôôäř nidd schweeäř.

3. Mäř dräffê aach Laid, wônn mäř innkaafê gäjj,
unn blaiwê zum Schmuusê, wônn’s gäjjd, bissjê schdäjj.
Mäř will doch aach, wôssês sôu Najjês gibd, hääřn,
unn wôss mäř schunn waas, dess vêzäjjld mäř dônn gääřn.

4. Unn muss mäř bain Doggdäř, dônn brauch mäř veel Zaid.
Dôäřdd issês alls voll, unn mäř schwäddsd midd dê Laid:
„Wôss hossdê, wôss fehldäř?“ – „Meeäř dudd allês wäjj!“ -
„Och, dess iss doch gôôäř niggs, isch häbb noch veel mäjj!“

5. Veel Lajjd haaßê Rosskobb unn Heggwolf unn Grimm,
dess hääřd sisch bäjjs ôu, äwwäř iss nidd sôu schlimm,
wail unsäřôôns liiwäř dii Ôuneemê nimmd.
Die brauch mäř, wail's sunnsd zu Vêwäggslungê kimmd!

6. Ôm Ôäřdsrônd dii Gäřschbrenns, dess iss unnsäř Besch,
dôäřd gibbd’s werräř Fisch, unn mäř hääřd aach alls Fresch.
Mäř sischd, wônn mäř Gligg hodd, im Säjjrisch dii Schdäřsch,
unn wônn mäř gnaa heeguggd, im Ôäřd aach ên Bäřsch.

7. Fassd middê im Ôäřd lajjd dê Maisbäřsch sôu schäjj.
Mäř konn aach ênnaus uff dê Hellêbäřsch gäjj.
Dê Millbäřsch ôm Wôldrônd, dääř seddsd noch ôôn druff:
Die Mill iss sôu hôuch, a, dô kimmd mäř nidd nuff.

8. Frii môjjêns im fimf, wônn dê Dôôch grôôd ôubrischd,
wônns dussdäř iss, hääřd mäř veel mäjj wii mäř sischd.
Pôôäř Audoo, pôôäř Fliischäř, veel Väjjêl, gonns nädd,
unn’s Schnôôäřgse vumm Vaddäř, doo waggêld ês Bedd.

9. Dii Dauwê, dii ruggsê, dii fraan sisch bêschdimmd,
unn Hunde, dii gauzê als gääřn, wônn ôôns kimmd.
Dii Bellê wôu schdeeäřn, kummê wägg, ônn dê Besch.
No, allsfôäřdd, dônn gibd's halld mäjj Bladds fôäř di Fresch.

10. Mäř buddsê ofd sunndôôchs ês Ôäřd schäjj êraus
unn schdellê all unsäř bloo Tonnê ênaus.
Ônn Käřbb wääřn sêgôôäř gäälê Segg nausgêschdelld.
Sôôd blôuß nidd, dass aisch sôu ên Schmugg nidd gêfelld!

11. Di Minsdäräř Käřbb, ai, di fajjäřn mäř gääřn
unn sôjj gons gêschbônnd druff, dê Käřbbschbruch sê hääřn.
Dô grischd mäř, wôss allês bassiiäřd iss, schäjj midd.
Nôäř sällwäř êninnkummê will kôônäř nidd.

12. Mäř gäjj uff di Fassnôôchd unn ruffê: „Hällauu!
Unn wônn mäř schäjj schung-gêlê, waggêld dê Bau.
Mäř machê veel Gwaddsch, mônschäř schdajjd in di Bidd,
unn wônn ôôns ê Liid singd, dônn singê mäř midd!

13. Mäř häwwê schunn immäř, sôu lông meeäřs gêdeng-gd,
des "Dibbôäřsch" als hinnäř des "Minsdäř" gêheng-gd.
Dess lessd mäř jedsd wägg, dess gêfelld ôôm nidd sôu.
Fôäř wôôs hämmäř Hessê - dess heng-gê mäř drou!

Neuer Refrain:

Jedsd sôi mäř in Minsdäř in Hessê dêhôôm,
doo kennd mäř di Laid, unn di Laid kennê ôôm.
Dê fiild mäř sisch wohl, unn wôss will mäř dônn mäjj?
Mäř muss doo nidd äjjêndwôu ônnäřscht heegäjj.
Bai uns issês rischdisch gêmiidlisch unn schäjj!